May 23, 2022

Sekororo News

A news site keeping you updated on what's happening in Ga-Sekororo and surroundings

SEND OFF POEM FOR LESIBA RAMABULA

1 min read
SOCCER STAR PASSED AWAY

SOCCER STAR PASSED AWAY

Limpopo Poet, Precious wrote a send off poem about the late Lesiba Ramabula from Seshego Zone 1 who was struck and killed by lightning.

O sepetše

Naga ebe e gagaletše,
Re hloka le a go nwela teng,
Re e duma e gadima,
Ra bona leru la mamohlake le rwele pula,
Pula tša medupi sedupelela mabele a lotša.

Ra re nke e ka goroga faseng la Bakgaga,
Kgane nko go se dupe!
Ya goroga makidimetša pula ya bopedi,
Ra re mme o tlile tlala o nyele,
Re tlo khora la mpanapalega.

La gadima la bekenya,
Ya ratha goa nkga mollo feela,
Moya wa naletšana wa tšwa nameng,
Ra re ke keleketla kgane o sepetše!
Banna ba re go reng kgane o sepetše!

O sepetše sekgwari setšhabeng,
Kgoro ya ga Ramabula e kgonne Senko!
Bagaši mapetlong di ba tletše dimpa,
Sehlopha se segolo sa go phagamiša folaga se re re sentšeng eng?

Lehu tswalo la gago le go kae?
Ke gona ge ba re e tla le go senya?
Jooooo…Pula ijooooo!
Ke a go tšhaba!
Ngwetši e gomile seferong,
Mošwamawatle ba sa beile mokganyaphatleng!
Moya o mobe wa tsena ka gare,
O se lebelele morago Lesiba🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Leave a Reply

Your email address will not be published.