September 19, 2021

Sekororo News

A news site keeping you updated on what's happening in Ga-Sekororo and surroundings

Mmakgoši Mmanyaku Thulare, Hlapogadi, o ya go etapele setšhaba sa Bapedi.

1 min read

Lelapa la bo kgošikgolo wa Bapedi yeo a ithobaletšego boroko bjo bogolo kgošikgolo Thulare Victor Thulare wa Boraro le tsebagaditše gore mmagwe elego mmakgoši Mmanyaku Thulare, Hlapogadi, o ya go gama kgomo ya lefiša go etapele setšhaba sa Bapedi.

Se se tsebagaditšwe lehono ke bakgoma le bakgomana ba mošate go tšwa Mohlaletsi lehono. Go ya ka mmoleledi wa lapa Ntwampe Mampuru, Phaahle, o re mmago kgošikgolo o ya go gama kgomo ya lefiša go fihla ge Bapedi ba eya go nyala mohumagadi go tla go belega kgošigolo. Mohumagadi o ya go nyalwa nageng ya Botswana ka ge mohu kgošikgolo Victor Thulare 3 a hlokofetše a tseba a ilo nyalelwa lebone go tšwa Lesotho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *